Audyt projektów unijnych

Celem audytu projektów unijnych jest weryfikacja, czy projekt przebiega zgodnie z umową oraz wnioskiem o jego dofinansowanie. Audyt wykonywany jest niezależnie od jednostki audytowanej.

Klienci uzyskują zapewnienie, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowane, a realizowany projekt jest zgodny z umową oraz wnioskiem. Wydawana jest również specjalistyczna opinia w tym zakresie. Na podstawie przedstawionych przez Beneficjenta dokumentów związanych z realizowanym projektem przeprowadzany jest audyt zewnętrzny, którego rezultatem jest uzyskanie podstaw do potwierdzenia wiarygodności danych liczbowych i opisowych.

Aby stwierdzić realizację projektu zgodnie z umową o jego dofinansowanie sprawdzane są takie elementy, jak m.in. zgodność działań podjętych w ramach realizacji projektów i adekwatność do zapisów wniosku, sposób archiwizacji dokumentów, czy też zasady dotyczące promocji i informacji o projekcie.

W ramach usługi możliwy jest audyt projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (w szczególności działania 1.4, 4.1, 8.2, 8.1), Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Regionalnych Programów Operacyjnych, jak i środków krajowych dystrybuowanych przez NCBR.