Audyt jednostki otrzymującej środki na działalność B+R

W nawiązaniu do art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185,poz. 1092), a także w nawiązaniu do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r., konieczne jest poddanie się przez instytucje otrzymujące środki na podstawową działalność naukowo-badawczą obowiązkowemu, okresowemu i  zewnętrznemu audytowi instytucji, mającemu na celu sprawdzenie poprawności wydatkowania tychże środków.

Celem przeprowadzenia audytu jednostki, która otrzymuje środki finansowe na działalność statutową, jest wydanie przez audytora opinii na temat:

  • wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z prowadzoną działalnością;
  • poprawności dokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia operacji gospodarczych oraz opracowania sprawozdań;
  • adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli audytowanego podmiotu w obszarze działalności objętym audytem;
  • prawidłowości rozliczania otrzymywanych dotacji.