Audyt innowacyjności

audyt-innowacji

Audyt innowacji to ocena potencjału i potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie możliwości i potrzeb wdrożenia nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi) czy procesu, nowej metody marketingowej lub organizacyjnej w przyjętych przez przedsiębiorstwo zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem.

Audyt innowacji obejmuje ocenę potrzeb przedsiębiorcy oraz potencjału w zakresie wdrożenia nowego lub ulepszonego produktu lub usługi. Ocenie może podlegać także wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingowej lub organizacyjnej.

Audyt innowacji obejmuje:

  • analizę pozycji rynkowej;
  • analizę modelu biznesowego;
  • analizę finansowa;
  • analizę organizacji i zarządzania;
  • analizę dojrzałości technologicznej;
  • analizę możliwości zaspokojenia potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorcę.

Realizacja

Pierwszym elementem koniecznym do realizacji audytu innowacji jest spotkanie informacyjne przedsiębiorcy z naszymi konsultantami. Podczas rozmów na spotkaniu przedsiębiorca wskazuje te obszary, które mają zostać objęte audytem innowacyjności. Wspólnie omawiamy działania i podpisujemy umowę o świadczenie usług doradczych (jest to potrzebne do uregulowania przebiegu audytu i do określenia zobowiązań, jak i praw obu stron dotyczących chociażby zakresu prac, terminów, płatności, czy osób kontaktowych).

Drugim krokiem jest wizyta naszych konsultantów w siedzibie przedsiębiorcy. Podczas wizytacji uważnie przyglądamy się i zbieramy dane oraz wszelkie informacje o przedsiębiorstwie, które później zostaną szczegółowo przeanalizowane. Na podstawie przeprowadzonej analizy wyrasta potencjał przedsiębiorstwa oraz lepiej zarysują się potrzeby i możliwości w zakresie wdrożenia innowacji.

Kolejnym etapem jest już analiza zebranego do tej pory materiału. Nasz zespół konsultantów i doradców pracuje nad sprawozdaniami, które będą obejmowały przede wszystkim szczegółową i merytoryczną analizę mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa. W kontekście innowacyjności wskażemy szanse i zagrożenia, wyrazimy obiektywny pogląd w ramach analizy branży, jak i zarekomendujemy możliwości wdrożenia nowych technologii. Wszystko to przedsiębiorca otrzymuje w postaci gotowego pisemnego raportu.

Gotowy raport przedstawiamy przedsiębiorcy wraz z naszymi rekomendacjami. Na tym etapie przedsiębiorca po zapoznaniu się z treścią raportu może zgłosić swoje ewentualne zastrzeżenia. Zgłoszone uwagi rozpatrujemy, weryfikujemy i ujmujemy w poprawionym raporcie, o ile są zasadne.

Ostatnim etapem audytu innowacji jest przekazanie przedsiębiorcy ostatecznego raportu w skończonej i zamkniętej wersji. Zamknięciem całego audytu innowacji jest akceptacja treści raportu przez przedsiębiorcę korzystającego z usługi.

Rezultatem audytu innowacji jest kompletny i wyczerpujący raport zawierający zalecenia do wdrożenia konkretnych innowacji.

 

Skorzystaj z dotacji na Audyt Innowacyjności