Zarządzanie efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Człowiek – najlepsza inwestycja

 

Netrix Group Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – działanie 2.2.1.

Usługa skierowana jest do przedsiębiorców zainteresowanych:

 • rozwojem poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii,
 • optymalizacją zużycia energii,
 • ograniczeniem kosztów pozyskania energii,
 • poprawą systemu zarządzania energią przedsiębiorstwa.

Standard usługi:

etap1
 • analiza stanu gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa, realizowana poprzez:
  • zebranie danych dotyczących charakterystyki i parametrów technicznych obiektów, urządzeń technicznych lub instalacji, w których użytkowana jest energia;
  • zebranie danych dotyczących organizacji zarządzania energią w przedsiębiorstwie, w tym stosowanych taryf i umów z dostawcami energii;
  • ocenę organizacji zarządzania energią w przedsiębiorstwie, między innymi w odniesieniu do możliwości utworzenia lub udoskonalenia istniejącego, systemu zarządzania energią w przedsiębiorstwie;
  • zebranie danych niezbędnych do przeprowadzenia i weryfikacji oszacowań analitycznych, a w przypadku braku tych danych przeprowadzenie pomiarów wielkości fizycznych i parametrów pracy obiektów, urządzeń technicznych lub instalacji oraz wskazanie czynników wpływających na zużycie energii przez te obiekty, urządzenia techniczne lub instalacje;
  • ocenę stanu technicznego oraz analizę rzeczywistego zużycia energii przez obiekty, urządzenia techniczne lub instalacje, obejmującą inwentaryzację techniczną obiektów, urządzeń technicznych lub instalacji, wraz z określeniem parametrów ich pracy oraz ogólnych danych technicznych charakteryzujących te obiekty, urządzenia techniczne lub instalacje;
  • analizę zachowania pracowników Klienta i jego dostawców w zakresie wykorzystania energii;
  • wyznaczenie całkowitej, bazowej wielkości zużycia energii przez obiekty, urządzenia techniczne lub instalacje w stanie istniejącym z wykorzystaniem metod analitycznych i z uwzględnieniem danych znamionowych, katalogowych lub rzeczywistych pomiarów oraz czynników wpływających na zużycie energii przez te obiekty, urządzenia techniczne lub instalacje;
  • zidentyfikowanie możliwych do wdrożenia działań optymalizujących służących poprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Klienta wraz z oceną ich opłacalności ekonomicznej uwzględniającej wysokość możliwych do uzyskania oszczędności zużycia energii, wysokość kosztów inwestycyjnych (koniecznych do poniesienia w celu wdrożenia poszczególnych działań), okres konieczny do wdrożenia poszczególnych działań oraz okres, w którym nastąpi zwrot kosztów inwestycji;
  • wyznaczenie całkowitej wielkości zużycia energii przez obiekty, urządzenia techniczne lub instalacje, według stanu po zrealizowaniu działań optymalizujących rekomendowanych przez PW z wykorzystaniem metod analitycznych i z uwzględnieniem danych znamionowych lub katalogowych oraz czynników wpływających na zużycie energii;
 • opracowanie Planu Poprawy Stanu Gospodarki Energetycznej przedsiębiorstwa, który zawiera:
  • informacje na temat: daty przeprowadzenia analizy stanu gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa, osób uczestniczących w jej realizacji ze strony PW i Klienta oraz czasu jej trwania;
  • wykaz obowiązujących przepisów, norm, dokumentów i danych źródłowych, w szczególności specjalistycznych opracowań w zakresie najlepszych dostępnych technologii lub dobrych praktyk, z których korzystał PW realizujący analizę stanu gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa;
  • szczegółowy opis wykorzystanych na etapie analizy stanu gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa: sposobów wykonania analiz danych, metod obliczeniowych i modeli matematycznych, wzorów, wskaźników i współczynników użytych w tych obliczeniach, wraz z opisem przyjętych założeń oraz wskazaniem źródeł danych zastosowanych do obliczeń oszczędności energii;
  • co najmniej jedną rekomendację dotyczącą możliwości wdrożenia w przedsiębiorstwie Klienta, co najmniej jednego działania optymalizującego służącego poprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, o co najmniej 10%, z przypisaniem działań optymalizacyjnych do jednej z poniższych kategorii:
   • kategoria 1 – działania służące prawidłowej eksploatacji obiektów, instalacji, systemów lub urządzeń np. przez wyłączanie zbędnych odbiorników, ocenę poprawności doboru taryfy, analizę rzeczywistego poboru mocy cieplnej oraz elektrycznej – czynnej, biernej itp.;
   • kategoria 2 – działania prowadzące do prawidłowej konserwacji i napraw bieżących np. uszczelnień, likwidacji przecieków, naprawy uszkodzeń izolacji, czyszczenie instalacji itp.;
   • kategoria 3 – działania polegające na modernizacji struktury budowlanej, systemów, instalacji oraz urządzeń np. ocieplenie przegród zewnętrznych, nowe urządzenia grzewcze, oświetlenie itp.
  • praktyczne wytyczne umożliwiające Klientowi samodzielne wdrożenie działań optymalizujących, w tym określenie dla każdego wskazanego działania:
   • dwóch wariantów (jeżeli to możliwe);
   • trzech dostawców rozwiązania (technicznego, organizacyjnego itp.) pozwalającego na wdrożenie działania optymalizującego – z podaniem danych kontaktowych dostawcy/wykonawcy;
   • wysokości kosztów inwestycyjnych, jakie są konieczne do poniesienia w celu wdrożenia działania optymalizującego (z informacją o cenach od poszczególnych dostawców/wykonawców);
   • wysokości możliwych do uzyskania oszczędności zużycia energii lub oszczędności kosztów zakupu energii wynikających z wdrożenia działania;
   • okresu koniecznego do wdrożenia działania;
   • okresu, po jakim nastąpi zwrot kosztów inwestycji;
   • opłacalności ekonomicznej wdrożenia – tj. relacji wysokości kosztów inwestycyjnych, koniecznych do poniesienia w celu wdrożenia danego działania do wysokości możliwych do uzyskania oszczędności zużycia energii lub oszczędności kosztów zakupu energii (dla każdego z wariantów) lub do wysokości możliwego do uzyskania przyrostu przychodów;
   • opisu pozafinansowych korzyści, jakie może osiągnąć Klient dzięki wdrożeniu rekomendowanego działania optymalizującego, lub negatywnych skutków, jakich może uniknąć;
   • szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego opisującego proces wdrożenia działania optymalizującego z dokładnymi opisami poszczególnych etapów wdrożenia (działań jakie należy podjąć na poszczególnych etapach aby doprowadzić do wdrożenia), ze wskazaniem, jakie czynności wykonać będzie musiał sam Klient, a jakie czynności może wykonać Netrix Group Sp. z o.o. lub powinien wykonać wykonawca zewnętrzny;
   • liczby godzin doradztwa (na etapie II), niezbędnych do wdrożenia rekomendowanego działania;
   • narzędzi wspomagających proces jego prawidłowego wdrażania (jeżeli to możliwe);
 • szkolenie pracowników przedsiębiorstwa w zakresie:
  • możliwych do zastosowania w codziennej pracy każdego pracownika (jako jednostki, ale także elementu zespołu) zasad i narzędzi wpływających na zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa;
  • możliwych do zastosowania w systemie organizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa zasad i narzędzi wpływających na zwiększenie jego efektywności energetycznej;
  • samodzielnego stosowania w codziennej praktyce działalności gospodarczej rekomendowanych do wdrożenia działań optymalizujących, w tym samodzielnego posługiwania się przekazanymi przedsiębiorcy narzędziami informatycznymi (jeżeli dotyczy), lub samodzielnego stosowania przekazanych przedsiębiorcy procedur (jeżeli dotyczy);
  • jako uzupełnienie: znaczenia zagadnienia efektywnego zarządzania energią w kontekście ochrony środowiska naturalnego, wymagań formalno-prawnych wynikających z międzynarodowych porozumień i dyrektyw Unii Europejskiej, efektywnego wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa (w tym zasobów finansowych), możliwych do osiągnięcia wymiernych oszczędności i korzyści.
etap2
Doradztwo w zakresie wdrożenia rekomendowanych w Planie Poprawy Stanu Gospodarki Energetycznej działań optymalizujących zwiększających efektywność energetyczną przedsiębiorstwa, o co najmniej 10%. Doradztwo dotyczy przede wszystkim wsparcia przedsiębiorcy w procesie realizacji założeń harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wsparcie doradcze jest udzielane w szczególności:

 • poprzez przekazywanie wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących optymalnej (z punktu widzenia potrzeb i możliwości Klienta) realizacji poszczególnych etapów harmonogramu rzeczowo-finansowego;
 • w zakresie przeprowadzenia niezbędnych pomiarów i badań;
 • w zakresie przygotowania dokumentacji i procedur skutkujących prawidłowym zarządzaniem gospodarką energetyczną w przedsiębiorstwie, przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym;
 • poprzez nieodpłatne przekazanie prostych narzędzi informatycznych pomocnych przy wdrażaniu rekomendowanych działań optymalizacyjnych (opcja) – np. kalkulatorów kosztów energii, arkuszy kalkulacyjnych do wyliczania efektów energetycznych.
Efektem realizacji II etapu jest wdrożenie rekomendowanych w Planie Poprawy Stanu Gospodarki Energetycznej działań optymalizujących zwiększających efektywność energetyczną przedsiębiorstwa o minimum 10%.

Rekrutacja:

Klientem może być każdy mikro- i mały przedsiębiorca, który charakteryzuje się rocznym zużyciem energii (przede wszystkim energii cieplnej i elektrycznej) na poziomie nie mniejszym niż 250 GJ (69,44 MWh) oraz nie podlega wykluczeniu z otrzymywania pomocy de minimis.

Klientem usługi systemowej KSU nie może być przedsiębiorca, który:

 • jest powiązany z Netrix Group Sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Netrix Group Sp. z o.o. lub konsultantami Netrix Group Sp. z o.o., osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
  • uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  • posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
  • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  • pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 • skorzystał wcześniej z usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw.

Finansowanie:

Średni koszt świadczenia pojedynczej usługi systemowej KSU składającej się z Etapu I i II na rzecz jednego Klienta, może wynieść 10.700 zł (3210 zł wkładu własnego + VAT, 7490 zł dofinansowania od Netrix Group Sp z o.o.).

Jakie płyną korzyści z udziału w projekcie?

 • trwałe wyposażenie przedsiębiorców w kompetencje i instrumenty, dopasowane do ich indywidualnych potrzeb,
 • identyfikacja obszarów, w których następuje znaczące zużycie energii,
 • identyfikacja obszarów, w których można zastosować działania związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej,
 • uzyskanie kompetencji pozwalających na samodzielne stosowanie narzędzi,
 • zwiększenie świadomości przedsiębiorców w zakresie potrzeby zarządzania efektywnością energetyczną firmy.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych Klientów do udziału w projekcie.
stopka-parp