Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

W ramach Programu Operacyjnego  Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw  

Netrix Group sp. z o.o. zaprasza przedsiębiorstwa z sektora MŚP do skorzystania
z proinnowacyjnego wsparcia doradczego, celem wdrożenia  innowacji produktowej lub procesowej
o charakterze technologicznym.  Usługa doradcza w zakresie innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 94 rozporządzenia KE nr 651/2014 oznaczających doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania
z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone.

Usługa doradcza w zakresie innowacji obejmuje realizację następujących komponentów:

1. Analiza alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie innowacji:

 • Uszczegółowiona definicja kilku ścieżek rozwoju alternatywnych do głównej rekomendacji;
 • Analiza porównawcza uszczegółowionych ścieżek;
 • Prognozowany wpływ wyboru danej ścieżki na rozwój firmy;
 • Zdefiniowanie modelu produkcji / sprzedaży każdej ze ścieżek;
 • Stworzenie ogólnych modeli finansowych pokazujących koszty i korzyści z wyboru poszczególnych opcji;
 • Wstępna prognoza wielkości sprzedaży i liczby klientów w każdej ze ścieżek;
 • Model przychodów i kosztów wraz z prognozą wynikającą z wyboru danej ścieżki.

2. Uszczegółowienie i ocena wybranej ścieżki rozwoju związanej z wdrażaniem innowacji:

 • Szczegółowa definicja oraz ocena wybranej ścieżki rozwoju

3. Przygotowanie szczegółowego modelu finansowego dla opracowywanej lub wdrażanej innowacji:

 • Stworzenie prognozy wielkości sprzedaży i liczby klientów;
 • Stworzenie modelu przychodów i kosztów, wraz z prognozą;
 • Oszacowanie przepływów gotówkowych;
 • Analiza rentowności poprzez oszacowanie NPV z bieżącego projektu;
 • Analiza wrażliwości (zależności końcowego wyniku rentowności od założeń przyjętych w modelu).

4. Poszukiwanie i nawiązanie kontaktu z dostawcą lub odbiorcą innowacyjnej technologii:

 • Przygotowanie listy dostawców lub odbiorców wybranej technologii:
 • Opracowanie zapytania ofertowego do dostawców technologii pod kątem potrzeb usługobiorcy;
 • Zebranie ofert od poszczególnych dostawców i ewentualne uszczegółowienie ofert;
 • Wycena kosztów zakupu technologii oraz analiza porównawcza ofert;
 • Rekomendacja dotycząca zakupu technologii od konkretnego dostawcy wraz z uzasadnieniem – sprawdzenie zgodności technologicznej i łatwości wdrożenia danej technologii w przedsiębiorstwie.

5. Pomoc w procesie przygotowania i przeprowadzenia negocjacji z dostawcą lub odbiorcą innowacyjnej technologii:

 • Przygotowanie strategii negocjacyjnej z dostawcą lub odbiorcą technologii, w tym jednostką naukową;
 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do procesu negocjacji;
 • Współudział w procesie negocjacji w celu osiągnięcia najkorzystniejszych warunków współpracy.

6. Doradztwo w procesie przygotowania/ weryfikacji i zawarcia umowy pomiędzy dostawcą i odbiorcą innowacyjnej technologii:

 • Bieżąca analiza kolejnych wersji umowy zawieranej pomiędzy przedsiębiorcą a dostawcą lub odbiorcą technologii pod kątem realizacji celów biznesowych przedsiębiorcy;

7. Identyfikacja i mapowanie kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrażaniem innowacji, ich modyfikacja i optymalizacja:

 • Zdefiniowanie procesów biznesowych powiązanych z transferem technologii;
 • Analiza wpływu technologii na zdefiniowane procesy pod kątem zmian w strukturze procesów i kompetencjach pracowników obsługujących procesy;
 • Przeprojektowanie procesów biznesowych pod kątem wprowadzenia nowej technologii;

8. Pomoc w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej/ technicznej niezbędnej do wdrożenia innowacji:

 • Zdefiniowanie potrzeb biznesowych przedsiębiorcy związanych z nową technologią;
 • Analiza funkcjonalności technologii;
 • Stworzenie opisu sposobów i celów użycia technologii.

9. Analiza ryzyka wdrożenia innowacji:

 • Wytyczenie ścieżki krytycznej projektu
 • Analiza ryzyka – określenie najbardziej narażonych na ryzyko obszarów projektu i sposobów ograniczenia ryzyka

10. Doradztwo i pomoc w opracowaniu i wdrożeniu pilotażowym innowacji:

 • Wsparcie przez zespół konsultantów KSI KSU w pilotażowym wdrożeniu realizowanym przez przedsiębiorcę;
 • Wsparcie w procesie wdrożenia pilotażowego (ciągła obserwacja prac projektowych i zestawianie jej z wyznaczonym zakresem, raportowanie, monitorowanie (analiza postępów prac),
 • Pełnienie funkcji mentora / coacha względem właściciela firmy i kadry menedżerskiej;
 • Aranżowanie, wsparcie w i / lub przeprowadzanie szkoleń dla pracowników firmy;
 • Wsparcie dla usprawnienia procesu wdrożenia.

11. Doradztwo, pomoc i szkolenia w pełnym wdrożeniu innowacji:

 • Wsparcie przez zespół konsultantów KSI KSU we wdrożeniu pełnego rozwiązania realizowanego przez przedsiębiorcę;
 • Wsparcie w procesie wdrożenia pilotażowego (ciągła obserwacja prac projektowych i zestawianie jej z wyznaczonym zakresem, raportowanie, monitorowanie (analiza postępów prac),
 • Pełnienie funkcji mentora / coacha względem właściciela firmy i kadry menedżerskiej;
 • Aranżowanie, wsparcie w i / lub przeprowadzanie szkoleń dla pracowników firmy;
 • Wsparcie dla usprawnienia procesu wdrożenia.

12. Analiza wpływu wdrożenia innowacyjnej technologii na środowisko naturalne:

 • Przeprowadzenie analizy jakościowej potencjalnego wpływu wdrażanej technologii na środowisko naturalne w obszarze zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, zwiększenia efektywności energetycznej, zwiększenia efektywności wykorzystania surowców naturalnych oraz zmniejszenia hałasu;
 • Oszacowanie efektów ekonomicznych zastosowania nowych technologii.

13. Doradztwo w zakresie rozwoju zasobów ludzkich związanych z wdrażaniem innowacji:

 • Wsparcie w opracowaniu kompleksowej strategii przedsiębiorstwa związanej
  z pozyskiwaniem, rozwojem i wynagradzaniem pracowników.

14. Doradztwo w zarządzaniu własnością intelektualną, w tym w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, badania stanu techniki i czystości patentowej:

 • Analiza statusu własności intelektualnej w zakresie innowacji wdrażanych w przedsiębiorstwie;
 • Analiza zdolności do zastrzeżenia własności przemysłowej posiadanej lub nabywanej przez przedsiębiorstwo, przygotowanie dokumentacji wymaganej w procesie zastrzegania;
 • Badanie stanu techniki i czystości patentowej:
 • Wsparcie w uzyskaniu wyceny własności intelektualnej posiadanej lub nabywanej przez przedsiębiorstwo.

15. Monitorowanie i ocena efektów wdrożenia innowacji:

 • Ewaluacja poprawności wykorzystania innowacji;
 • Zapewnienie utrzymania wydajności implementowanej innowacji;
 • Ocena skuteczności i efektywności innowacji.

16. Opracowanie strategii marketingowej dla wyrobu lub usługi będącej przedmiotem wdrożenia innowacyjnej technologii:

 • Opracowanie strategii marketingowej produktu lub usługi będącej przedmiotem wdrożenia.

17. Pozostałe uzasadnione doradztwo niezbędne do wdrożenia innowacji technologicznej:

 • Pozostałe doradztwo zasadne i niezbędne do wdrożenia innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznych.

 

Finansowanie usługi doradczej:

Maksymalna intensywność wsparcia dla usług doradczych w zakresie innowacji wynosi:
– do 70% wartości wydatków kwalifikowalnych dla przedsiębiorców, których całkowita kwota pomocy na te usługi nie przekracza 200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy w dowolnym trzy letnim okresie,
-do 50% dla pozostałych przedsiębiorców.

Przedsiębiorco!  Jeżeli posiadasz status mikro, mały lub średni, prowadzisz działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru oraz pragniesz poprawić swoją pozycję konkurencyjną na rynku ta usługa jest dla Ciebie!

Posiadamy bogate doświadczenie w realizacji proinnowacyjnych usług doradczych dla przedsiębiorstw z sektora MŚP.  W okresie od 2014 do 2016 zrealizowaliśmy usługi doradcze dla ponad 60 klientów o wartości niespełna 2,6 mln PLN. Z naszych usług doradczych jako Instytucji Otoczenia Biznesu  skorzystały dotychczas przedsiębiorstwa  MŚP pochodzące z wielu branż, m.in.:

 • informatycznej,
 • meblarskiej,
 • odzieżowej,
 • kamieniarskiej,
 • produkcji chemicznej oraz stalowej
 • medycznej (wyrobów leczniczych, sprzętu medycznego),
 • budowlanej (deweloperskiej),
 • jak również centra badawczo-rozwojowe.