Optymalizacja finansowa przedsiębiorstw

Netrix Group Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa dla mikro – i małych przedsiębiorców” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – działanie 2.2.1.

ZREDUKUJ KOSZTY W SWOJEJ FIRMIE!

 • dla mikro- i małych przedsiębiorstw
 • audyty optymalizacyjne
 • doradztwo we wdrożeniu działań optymalizacyjnych
 • poprawa zarządzania finansami firmy
 • usługa dofinansowana do 70%

Standard usługi:

Etap I – audyt optymalizacyjny – polega na analizie funkcjonowania przedsiębiorstwa, w następujących obszarach:

1. Sprzedaż i marketing – analizy mają na celu zbadanie możliwości:

 • Uproszczenia lub optymalizacji procesów;
 • Racjonalizacji sprzedaży, w tym jej kosztów;
 • Optymalizacji strategii marketingowej.

2. IT / telekomunikacja – analizy mają na celu zbadanie możliwości:

 • Uproszczenia lub optymalizacji procesów;
 • Dopasowania taryf telekomunikacyjnych do potrzeb Klienta;
 • Zlecenia procesów na zewnątrz (np. outsourcing obsługi i konserwacji systemów IT, sprzętu komputerowego);
 • Wykorzystania technologii informacyjnych w celu uzyskiwania przejrzystych informacji na temat funkcjonowania całego przedsiębiorstwa Klienta i poprawy efektywności jego prowadzenia.

3. Finanse – analizy mają na celu zbadanie możliwości:

 • Poprawy warunków finansowania;
 • Bardziej efektywnego zarządzania kapitałem obrotowym, w tym kontroli należności, zobowiązań, zapasów;
 • Optymalizacji ewidencji kosztów;
 • Poprawy rentowności;
 • Poprawy efektywności zakupów i gospodarki magazynowej;
 • Uproszczenia lub automatyzacji procesów;
 • Efektywnego planowania finansowego.

4. Księgowość– analizy mają na celu:

 • Zbadanie poprawności stosowanych zasad rachunkowości;
 • Weryfikację systemu ewidencji księgowej;
 • Wzmocnienie systemu kontroli wewnętrznej;
 • Uproszczenie lub optymalizację procesów.

5. Podatki – analizy mają na celu:

 • Ograniczenie ryzyka podatkowego;
 • Weryfikację prawidłowości stosowanych rozliczeń podatkowych dla wybranych podatków;
 • Ograniczenie ryzyka transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi;
 • Uproszczenie lub optymalizację procesów.

6. Prawo – analiza ma na celu:

 • Weryfikację umów z kontrahentami, w tym warunków ich wykonania i zabezpieczenia płatności;
 • Weryfikację umów z pracownikami i osobami współpracującymi;
 • Weryfikację stosowanych form zabezpieczenia wierzytelności;
 • Analiza możliwości zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa Klienta;
 • Ograniczenie ryzyka prawnego w działalności przedsiębiorstwa Klienta.

 

schemat-audyt-opt

Etap II – Doradztwo we wdrożeniu rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień – polega na wsparciu doradczym w procesie wdrażania w przedsiębiorstwie Klienta rekomendowanych w raporcie z Etapu I rozwiązań lub usprawnień, których celem jest przede wszystkim poprawa zarządzania finansami przedsiębiorstwa, w szczególności poprzez optymalizację relacji przychodów do kosztów, a w efekcie poprawa jego efektywności i zwiększenie jego konkurencyjności.

Rekrutacja:

1. Status mikro – lub małego przedsiębiorstwa

 • małe przedsiębiorstwo

– mniej niż 50 pracowników oraz

– roczny obrót 10 mln euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR

 • mikroprzedsiębiorstwo

– mniej niż 10 pracowników oraz

– roczny obrót lub całkowity bilans nie przekracza 2 mln EUR.

Klasyfikacja mikro- i małego przedsiębiorcy powinna odbywać się w oparciu o Definicję mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa zawartą w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE z 2008 r, L Nr 214/3 z 09.08.2008).

2. Pomoc publiczna

Pomoc de minimis udzielona w ramach projektu oraz w okresie bieżącego roku i ostatnich dwóch lat kalendarzowych nie powinna przekroczyć łącznie 200 tys. euro.

Realizacja:

Klient może skorzystać w okresie trwania Projektu jeden raz z pełnej usługi systemowej KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa dla mikro- i małych przedsiębiorców, przy czym jeżeli usługa zakończy się na I etapie dopuszcza się możliwość skorzystania z usługi w zakresie kontynuacji w ramach etapu II, z zastrzeżeniem że okres od zakończenia I etapu do momentu rozpoczęcia II etapu nie może być dłuższy niż 6 miesięcy, w uzasadnionych sytuacjach PARP może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu. Przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z etapu II – usługi doradztwa pod warunkiem skorzystania z etapu I audytu optymalizacyjnego.

Etapy realizacji usługi:

Audyt optymalizacyjny

KROK I

• Spotkanie informacyjne przedsiębiorcy z konsultantami ośrodka KSU. Spotkanie ma na celu wskazanie przez przedsiębiorcę obszaru do audytu optymalizacji.

• Omawiane są wspólne działania z konsultantami i podpisywana jest umowa o świadczenie usług doradczych, która reguluje przebieg audytu i określa zobowiązania oraz prawa obu stron dotyczące m.in.: zakresu prac, terminów, płatności oraz osób wyznaczonych do kontaktu.

KROK II

• Wizyta konsultantów KSU w siedzibie przedsiębiorcy. Spotkanie ma na celu zebranie danych i informacji o przedsiębiorstwie, które zostaną następnie poddane analizie i umożliwią zbadanie potencjału przedsiębiorstwa, potrzeb oraz możliwości w zakresie wdrożenia rekomendacji.

KROK III

• Analiza zebranego materiału i opracowanie sprawozdań. Powyższe analizy zostaną przygotowane w postaci pisemnego raportu.

KROK IV

• Przedstawienie przedsiębiorcy wyników raportu wraz z rekomendacjami. Po zapoznaniu się z raportem przedsiębiorca zgłasza swoje ewentualne zastrzeżenia. Konsultanci weryfikują uwagi przedsiębiorcy i zasadne ujmują w raporcie.

KROK V

• Przekazanie przedsiębiorcy raportu z audytu optymalizacji w ostatecznej wersji. Akceptacja treści raportu przez przedsiębiorcę zamyka I etap realizacji usługi.

 

Doradztwo we wdrożeniu rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień

KROK I

• Doradztwo we wdrażaniu to wsparcie Konsultanta KSU w procesie wdrażania w firmie rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień z zakresu optymalizacji zarządzania finansami. Podstawą do rozpoczęcia realizacji Etapu II są rekomendacje wynikające z raportu z Etapu I usługi.

KROK II

• Zakres usługi doradczej związanej z wdrożeniem rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień jest dostosowany do konkretnych potrzeb i wymagań przedsiębiorcy.

KROK III

• Konsultanci KSU podejmują działania mające doprowadzić do osiągnięcia celu usługi, jakim jest wdrożenie rekomendacji.

 

Finansowanie usługi:

Założenia finansowania usług:

Średni koszt pojedynczej pełnej usługi składającej się z dwóch etapów, tj. audytu optymalizacyjnego w etapie I oraz doradztwa we wdrożeniu rekomendacji w etapie II nie może przekroczyć maksymalnej kwoty 10 700,00 zł, w tym minimum 30% kosztu usługi zostanie pokryte z wkładu prywatnego klientów.

 • Zakłada się, że w Projekcie średni koszt etapu I pojedynczej usługi systemowej SU, tj. audytu optymalizacji – nie przekroczy kwoty 4 000 zł, w tym minimum 30% kosztu usługi zostanie pokryte z wkładu prywatnego klientów.

stopka-parp