3.7 RPO WL Wzrost konkurencyjności MŚP

Działanie 3.7 „WZROST KONKURENCYJNOŚCI MŚP”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020

 

Cel

Zwiększenie konkurencyjności, podniesienie produktywności, wydajności pracy oraz skali prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw z województwa lubelskiego przede wszystkim dzięki wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań.

 

Na co?

  • Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa lub zwiększeniem zdolności produkcyjnej / usługowej istniejącego przedsiębiorstwa;
  • Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie produktów/ usług uprzednio nieoferowanych;
  • Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego oraz nowych lub ulepszonych produktów/usług;
  • Zastosowanie nowoczesnych technologii – rozwój produktów i usług opartych na TIK;
  • Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej, np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu;
  • Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych
    z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu stymulowanie dostosowania istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

 

Dla kogo?

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa

W przypadku projektów obejmujących wyłącznie inwestycje, dla których nie jest możliwe określenie lokalizacji projektu beneficjenci pomocy zobowiązani są do posiadania siedziby, zakładu lub oddziału na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu wypłaty pomocy, oraz utrzymania go przynajmniej w okresie trwałości projektu.

Ponadto beneficjenci, których główne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej zlokalizowane jest poza województwem lubelskim muszą uzasadnić konieczność realizacji projektu w danej lokalizacji oraz wskazać w jaki sposób projekt przyczyni się do realizacji celów Działania oraz rozwoju gospodarczego regionu.

 

Finansowanie

Maksymalna wartość dofinansowania: 2 mln zł

Poziom dofinansowania:

  Maksymalny poziom dofinansowania Minimalny wkład własny
Mikro i małe przedsiębiorstwa 70% 30%
Średnie przedsiębiorstwa 60% 40%
Podmiot wdrażający instrument finansowy 85% 15%

 

Wartość projektu: 50 tys. zł – 13 mln zł

 

Kiedy?

Nabór:

8 września 2016 r.